tel +420 731 107 640   zora@englishhelp.cz   facebook
FLEXI   
rezervace
Login

 

kurzy » Metodika

Metodika

V oblasti výuky cizích jazyků English Help sleduje komunikativní metodiku tzv. Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, připravuje na mezinárodní cambridgeské zkoušky a jako hlavní cíl si stanovila naučit studenty bezproblémově se domluvit s cizinci v každodenním životě. K tomu využívá i některé méně běžné, avšak účinné metody výuky, autentické materiály atd. Lektoři vyučující v English Help jsou pečlivě vybraní kvalifikovaní odborníci s nadšením pro práci učitele a výbornými jazykovými znalostmi (doloženými VŠ vzděláním a/nebo mezinárodními certifikáty, pobytem v zahraničí, praxí ve výuce, odbornými školeními apod.). Kvalifikaci jednotlivých lektorů jsme připraveni kdykoli doložit klientům.

Náš cíl:
ROZVOJ SCHOPNOSTÍ STUDENTŮ AKTIVNĚ A SPONTÁNNĚ POUŽÍVAT CIZÍ JAZYK
Koncepce výuky má jediný cíl - rozvíjet schopnosti studenta tak, aby jazyk bez zábran běžně používal ke svým potřebám. Techniky používané v hodinách musí být maximálně účinné. Již po absolvování jednoho semestrálního kurzu musí být jejich účinnost měřitelná a patrná. Student svůj osobní pokrok jasně vidí a nové vědomosti využívá ve svém osobním životě. Rozumí, hovoří, čte, píše na dané úrovni. Cizinci rozumějí jemu. Svou časovou a finanční investici zhodnotil.

JAK VYPADÁ KURZ?

 • VYMEZENÍ ÚROVNĚ POKROČILOSTI
vstupní test a pohovor, závěrečné hodnocení – ve všech jazykových dovednostech, především porozumění a mluvené slovo nesmí zaostávat za ostatními dovednostmi (čtení, psaní)
 • UČEBNÍ PLÁN
na stanovené období, obsahuje podrobné vymezení výchozí úrovně a cíle, prostředky, jak cíle dosáhnout, náplň učiva, doplněná o konkrétní potřeby studenta, průběžná kontrola plnění plánu výuky a jeho případné doplnění ze strany studenta nebo učitele
 • KVALITNÍ ZAHRANIČNÍ UČEBNICE

pečlivě zvolená na základě mnohaletých zkušeností, plně podporující kominkativní metodu, 6 úrovní pokročilosti

 • AUDIO/VIDEO  "OUT THERE"
maximální množství poslechového materiálu nejen  výukových, ale především zajímavostí a aktualit ze světa, souvisejících s kulturou zemí, jejichž jazyk se studenti učí
 • AKTIVNÍ PŘÍSTUP STUDENTA V HODINĚ
motivace k zájmu o studium angličtiny, vedení k sebevědomému projevu bez zábran a ostychu
 • SAMOSTUDIUM A PŘÍPRAVA NA HODINU
bez nich se výraznější pokrok nedostaví, neustálá motivace k přípravě mimo vyučovací hodinu, dostatek materiálů, poradenství, zpětná vazba, odkaz na nové dostupné zdroje např. na internetu
 • FEEDBACK
neustálá zpětná vazba, monitorování pokroku studenta v rámci každé hodiny i celého kurzu
 • TESTOVÁNÍ
vstupní, průběžné dle učebního plánu, závěrečné – rozhodující pro postup do vyšší úrovně studia, informace i motivace pro studenta, jak si vede
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
citlivý přístup k potřebám a předpokladům studenta, k jeho přáním, časovým možnostem i případným problémům
 • MINIMÁLNÍ POUŽÍVÁNÍ RODNÉHO JAZYKA
používání češtiny je velmi okrajové, doplňkové, informativní
 • DŮSLEDNÁ NÁVAZNOST UČIVA

respektování úrovně znalostí studenta, neustálé opakování, až do úplného osvojení a zažití si nových dovedností


JAK VYPADÁ HODINA?

Každá hodina je trochu jiná, originální, každá je malým překvapením pro studenty! Každá hodina má svůj předem připravený plán. Ve všech hodinách však uplatňujeme tyto zásady a techniky:

 • VOLNÁ KONVERZACE (důraz na „fluency“ – plynulý mluvený projev)
 • "SOUND OF ENGLISH" - intenzivní náslechy z internetových zdrojů, důraz na výslovnost, intonaci
 • MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ POTENCIÁLU KVALITNÍ UČEBNICE
 • POUŽITÍ DRILU - mechanického nácviku gramatických/idiomatických spojení ve větných celcích
 • ŘÍZENÁ KONVERZACE – dle zadání, tématu (důraz na „accuracy“ – správný mluvený projev)
 • NEUSTÁLÉ OPAKOVÁNÍ A VRACENÍ SE K PROBRANÉ LÁTCE
 • NEUSTÁLÉ ZAPOJENÍ STUDENTA – interaktivní techniky jako „role-play“ atd.
 • "OUT THERE" aktuality ze světa s řadou návazných aktivit
 • PŘÁTELSKÝ MOTIVUJÍCÍ PŘÍSTUP, autorita lektora i humorný nadhled
 • UČITEL NEMLUVÍ ČESKY


Kontaktujte nás


 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.