tel +420 731 107 640   zora@englishhelp.cz   facebook
FLEXI   
rezervace
Login

 

kurzy » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy Zora Procházková – English Help (dale jen “dodavatel”) platné od 1. 8. 2017

         Smluvní vztah mezi dodavatelem a studentem v jazykových kurzech (dále jen “klient”) vzniká na základě písemné přihlášky klienta do kurzu. Tato přihláška je závazná, jakmile klient uhradí kurzovné do kurzu, kam přihlášku podal. Po úhradě kurzovného se veškerá náhrada kurzovného klientovi řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
SKUPINOVÁ VÝUKA PRO VEŘEJNOST:
Platební podmínky
        Platba se provádí na celý kurz předem hotově nebo bankovním převodem dle údajů, které klient pro platbu obdrží od dodavatele po podání přihlášky. Klient může kurz začít navštěvovat, jakmile dodavatel obdrží úhradu kurzovného.  
Náhrada ušlé výuky a kurzovného:
         V případě skupinové výuky pro veřejnost klientovi nevzniká nárok na náhradu ušlé výuky, nezmešká-li výuku zaviněním firmy Zora Procházková. Kurzovné lze klientovi finančně nahradit pouze z důvodů jeho dlouhodobého onemocnění a to za těchto podmínek:
V kurzech semestrálních (4-6 měsíců) se za dlouhodobé onemocnění považuje nejméně 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Nepřítomný klient musí být neprodleně omluven písemnou formou. Po ukončení nemoci předloží lékařské potvrzení dokládající délku onemocnění a písemnou žádost o náhradu kurzovného. Za ušlou výuku mu pak náleží finanční náhrada ve výši jedné poloviny kurzovného za období, kdy kurz nemohl navštěvovat. V případě kratší nepřítomnosti než je 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů z jakéhokoli důvodu nárok na vrácení kurzovného klientovi nevzniká.
         Nárok za ušlou výuku ve dnech státem uznaných svátků klientovi nevzniká.  
         Klient má nárok na plnou náhradu veškeré ušlé výuky zaviněním dodavatele.
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA PRO VEŘEJNOST:
Platební podmínky
         Platba se provádí předem hotově nebo bankovním převodem na sjednaný počet hodin. Platbu je možno provést po první - ukázkové hodině. Další výuka je zahájena, jakmile naše kancelář obdrží platbu nebo doklad o uhrazení kurzu.
Náhrada ušlé výuky a kurzovného
         Výuku je možno odvolat nejméně 1 hodinu před jejím pravidelným konáním, a to v rozsahu 1 lekce v tarifu REGULAR a YOUNG a 2 lekcí v tarifu INTENSIVE. Dále lze kurz stornovat s nárokem na plnou finanční náhradu při dlouhodobé nemoci, tj. nejméně 21 po sobě jdoucích dnů, po dobu trvání nemoci, pokud klient neprodleně písemně oznámí dodavateli, že onemocněl, a po skončení nemoci předloží lékařské potvrzení o délce nemoci. Takto ušlá výuka je pak finančně vyrovnána v plné výši kurzovného za období nepřítomnosti klienta, a to buď formou převodu kurzovného na další období nebo přímým finančním vyrovnáním.
VÝUKA V MINISKUPINÁCH PRO VEŘEJNOST, tj. 2 a více studentů ve skupině
Nároky na náhradu ušlé výuky a kurzovného jsou stejné jako u individuální výuky pro veřejnost ve všech bodech.
FIREMNÍ VÝUKA
         Podmínky firemní výuky se řídí smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem a klientem. Není-li taková smlouva uzavřena, platí pro firemní výuku stejné výše uvedené podmínky jako pro výuku pro veřejnost.
NÁHRADA VÝUKY UŠLÉ ZAVINĚNÍM JAZYKOVÉHO STUDIA ENGLISH HELP       
         V případě nepřítomnosti lektora nebo jiných okolností, pro které by nebyla výuka uskutečněna, zajišťuje jazykové studio English Help náhradu této výuky formou zastupujícího plně kvalifikovaného lektora nebo stanovením náhradní výuky ve vyhovujícím termínu. Nepodaří-li se toto zajistit, náleží klientovi finanční náhrada v plné výši kurzovného za ušlou výuku.
Povinnosti dodavatele:
         Výuku zajistí dodavatel na své náklady prostřednictvím kvalifikovaného lektora ve vhodných prostorách k tomu určených. Dodavatel je povinnen dodržet předem stanovený rozvrh a rozsah kurzu, není-li dohodnuto s klienty jinak. Dodavatel je povinnen dodržet stanovenou náplň kurzu a zajistit základní výukový materiál – učebnici. Na vyžádání vystaví dodavatel klientovi certifikát o absolvování kurzu po jeho ukončení.
Povinnosti klienta:
         Klient je povinnen provést úhradu kurzovného, opatřit si základní výukový materiál – učebnici na své náklady (není-li součástí kurzovného), dodržovat stanovený rozvrh a rozsah kurzu, dodržovat provozní řád budovy, kde se výuka koná.
Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení
a) Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
b) Klient tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů firmou Zora Procházková: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
c) Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely plnění smluvních závazků mezi klientem a dodavatelem a pro účely zasílání obchodních sdělení.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v tištěné podobě.


Kontaktujte nás


 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.